Zakonska regulativa - Propisi

Zakonska regulativa – propisi


Zakon o energiji (s izmjenama i dopunama)

NN 120/12
NN 14/14
NN 102/15
NN 68/18


Zakon o tržištu električne energije (s izmjenama)

NN 22/13
NN 102/15
NN 68/18


Zakon o tržištu toplinske energije (s izmjenama)

NN 80/13
NN 14/14
NN 76/18


Zakon o tržištu plina

NN 18/18


Zakon o energetskoj učinkovitosti

NN 127/14
NN 116/18


Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti

NN 120/12
NN 68/18


Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata

NN 19/14
NN 73/17


Zakon o biogorivima za prijevoz (s izmjenama)

NN 65/09
NN 145/10
NN 26/11
NN 144/12
NN 14/14
NN 94/18


Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

NN 100/15
NN 131/17
NN 111/18


Zakon tlačnoj opremi

NN 79/16


Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (s izmjenama i dopunama

NN 88/14
NN 20/15


 Program priprema za polaganje stručnog ispita radnika koji obavljaju poslove upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima


Pravilnik o korištenju videonazora

Sigurnosni i zaštitni program i protokol postupanja u kriznim situacijama